ارشد: منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست

- زبان تخصصی محیط زیست: کتاب جعفر نوری

- آلودگی های محیط زیست

کتاب:آلودگی افیونی+آلودگی مینو دبیری + مهندسی محیط زیست عباس پور+ فصول مربوط به آلودگی در کتاب زمین سیاره زنده و اکولوژی اردکانی

جزوه:میر غفاری اصفهان + خراسانی تهران

طراح اصلی دکتر خراسانی

مباحث

تعاریف- خواص فیزیکی آب- خواص شیمیایی آب- خواص بیولوژیکی آب- خواص رادیولوژیکی آب- شاخص های کیفیت آب- استانداردهای کیفی آب آشامیدنی- تقسیم بندی کیفیت آب در نظام ساپروبیوسیستم- پدیده غنی شدن- آلودگی نفتی- آلودگی حرارتی- عناصر کمیاب (فلزات سنگین)- آفت کش ها- روشهای تصفیه آبهای آلوده- اساس سیستم تصفیه- مراحل تصفیه فاضلاب- گندزدایی آب- روشهای هوادهی- تعریف آلودگی هوا- تاریخچه آلودگی هوا- منابع آلودگی هوا- آلاینده های شاخص- کنترل ذرات- معرفی شاخص های تعیین کیفیت هوا- اثرات آلاینده های هوا بر گیاهان- سرنوشت آلودگی ها در اتمسفر- آلودگی خاک-عوامل آلودگی خاک- فعالیت های کشاورزی- کودهای شیمیایی و آلی- سموم شیمیایی- آلودگی خاک ناشی از فضولات آلی- اثرات شوینده ها در خاک- اسیدیته خاک- آلودگی خاک ناشی از نشت گازها یا مواد سوختی- آلودگی نفتی در خاک- آلودگی صوتی و مواد زائد رادیو اکتیو- مهمترین منابع تولید سر وصدا در شهر تهران- روش های کنترل صدا- نقص در شنوایی- تقسیم بندی امواج صوتی بر حسب فرکانس- آلودگی رادیو اکتیو در محیط زیست- حساسیت بافت ها نسبت به اشعه- روش های مختلف دفع زباله های اتمی- مدیریت مواد زائد جامد- ترکیبات شیمیایی زباله- مواد زائد خطرناک- چند اصطلاح- بازیابی زوائد جامد- دفع زوائد عفونی- روش های موجود برای استفاده از انرژی مواد- کود گیاهی ( کمپوست) 

- شناخت و حمایت محیط زیست

کتاب:اکولوژی اردکانی + مبانی محیط زیست + زمین سیاره زنده + زیستن در محیط زیست

جزوه:دکتر خراسانی تهران

طراح اصلی دکتر خراسانی

مباحث

زمین و مباحث محیط زیست در آن- تعاریف موجود برای محیط زیست- شناخت زمین- اتمسفر و طبقات مختلف آن- ساختمان درونی کره زمین- جابجایی قاره ها- زمین به عنوان یک سیستم- بوم سازگان- ساختمان و عمل بوم سازگان- انواع بوم سازندگان پایداری یا ثبات- فرضیه گایا(مادر زمین)- زیستگاه و آشیان بوم شناختی- زیستگاه و آشیان بوم شناختی- زیستگاههای زیر زمینی- زیستگاههای هوایی- عوامل محدود کننده- سیرانرژی و چرخه مواد- سیر انرژی در اکوسیستم- سیر انرژی در اجراء زنده اکوسیستم زمین- چیقدر میتوان تولید کرد؟- تولید خالص و ناخالص- انرژی در درون یک جویبار یا رودخانه و اقیانوسها- کارایی انرژی و کارایی انتقال- چرخه مواد- شناخت زی- گونگی و تنوع زیست شناختی- اصطلاحات مربوط به زیستگاه گونه- چیرگی و تنوع .اصل طرد رقابتی یا اصل گاس- عوامل زیست محیطی موثر بر تنوع- قلمروهای والاس:اقلیتهای زیستی- بیوم ها (بوم سازگانهای عمده کره زمین)- حفاظت از محیط زیست- خصوصیات مشترک گونه هاد در خطر- معرفی برخی معاهدات و مجامع بین المللی زیست محیطی-مفهوم جمعیت- رشد جمعیت انسانی- پایداری و ظرفیت قابل تحمل- جمعیت انسانی به عنوان یک مشکل زیست محیطی- امید زندگی- چگونه می توان رشد جمعیت را متوقف  کرد- منابع غذا- محصول پایدار- افزایش بازدهی محصول- کنترل زیستی- عوامل موثر درتنظیم جمعیت- توالی اکولوژیکی- اصول مربوط به فرآیند توالی عبارتند از- مراحل توالی دریاچه- مکانیزم های خود نظم در سیستم های بوم شناختی- انتخاب اکو مور فولوژیکی محیط- برخی مقدمات ضروری از زیست شناسی ، ریاضیات و اسلوب شناسی علمی- اصول علم محیط زیست- متغیرهای اصلی بوم شناختی- اختلالات ناشی از آب و هوا در سیستم های بوم شناختی- اکوسیستم (جنگل و آب خیز)- سیستم های علفزار و مرتع- سیستم های کشاورزی- تالاب ها- پدیده ال نینو- بزرگ نمایی بیولوژیکی- مه دود- وارونگی هوا- اثر گلخانه ای- اثر حرارت جزیره ای

 - ارزیابی و آمایش سرزمین

کتاب:آمایش دکتر مخدوم+GIS درویش صفت +گیتاشناسی بوم سازگانها ماهینی + شالوده زیست شناسی حفاظت ماهینی+طرح ریزی پارکهای ملی مجنونیان+پارک ملی و مناطق حفاظت شده مجنونیان

جزوه:جزوات دکتر ماهینی کارشناسی و ارشدگرگان + صفحه ماهواره هاGIS  ماهینی +ارزیابی و GISاصفهان سفیانیان+ دکتر ثابت رفتار گیلان

طراح اصلی:دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی

مباحث:

تقسیم بندی منابع طبیعی- موجودی منابع کره زمین- مشکلات محیط زیست- پیدایش آمایش سرزمین- خلاصه روند ارزیابی اثرات زیست محیطی- درآمدی بر ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست- نقش انسان در ارزیابی- نظم و بی نظمی در سرزمین- ارزیابی محیط- فرایند ارزیابی توان اکولوژی محیط زیست- روش های شناسایی منابع- آمار برداری و نمونه برداری- تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای- تفسیر اتو ماتیک عکس های هوایی و ماهواره ای با استفاده از کاربدهای کامپیوتر- نظام اطلاعات جغرافیایی(GIS )-جگونگی نقشه سازی واحدهای شکل زمین- روش تهیه نقشه طبقات شیب- روش تهیه نقشه طبقات ارتفاع از سطح دریا- روش تهیه نقشه جهت های جغرافیایی- روش تهیه نقشه واحدهای شکل زمین- ارزیابی و طبقه بندی سرزمین- مدل اکو لوژیکی کاربری جنگل داری- مدل اکو لوژیکی کاربری های کشاورزی و مرتعداری- مدل اکولوژیکی آبزی پروری- سرزمین مناسب برای آبزی پروری- مدل اکولوژیکی حفاظت محیط زیست- مدل اکولوژیکی توریسم- مدل اکولوژیکی تفرج متمرکز- چگونگی ارزیابی- نقشه سازی توان سرزمین (نقشه طبقه بندی اراضی یا کابری ها)- حفاظت محیط زیست- اعمال حفاظتی در سطح ملی- بررسی طبقه بندی آی . یو . سی . ان از پارک ها و مناطق حفاظت شده- ذخیره گاه طبیعت محدود شده /ذخیره گاه علمی- مناطق حیاتی طبیعی /اندوختگاه انسان شناسی- مناطق تحت مدیریت استفاده چند جانبه /مناطق تحت مدیریت- اندوختگاه زیست سپهر- میراث طبیعت جهانی- ضرورت طبقه بندی- برخی از دستاورد ها و فواید سیستم طبقه بندی مناطق حفاظت شده-تاریخچه محیط زیست و مناطق چهارگانه ایران- جایگاه مناطق تحت حفاظت ایران در طبقه بندی نوین- طرح پارک داری- مدیریت و توسعه پارک ها- برنامه ریزی- برنامه اداری توسعه و نگهداری پارک- ساختمان ذخیره گاه زیست کره -ضرورت تغییر سیستم طبقه بندی سال1978

 اکولوژی حیات وحش

کتاب:بوم شناسی منصور مصداقی + اکولوژی کربز + اکولوژی رفتار+اکولوژی نیشابوری+اکولوژی اردکانی

جزوه:جزوات 4درس1 بوم شناسی مهره داران 2مبانی اکولوژی حیات وحش3فنون 4زیست شناسی حیات وحش-جزوات گرگان1،2،3دکتر حسین وارسته 4دکتر ماهینی-جزوات تهران124دکتر کابلی3دکتر کرمی-جزوات اصفهان124خانم دکتر ملکیان 3دکتر همامی

طراح ؟

مباحث

روشهای یررسی و مطالعه در دانش بوم شناسی- انواع مطالعات بوم شناسی- انتشار. پراکندگی و توزیع- روش های پراکنش حیات وحش (گیاهان و جانوران)- مزایای تکاملی پراکنش (چرا پراکنش صورت می گیرد؟)- تئوری انتخاب زیستگاه- تکامل زیست شناسی- تکامل توام- انقراض- گونه زدایی- مکانیزم های جداکنندهی زادآوری- روشهای انتخاب طبیعی برای گزینش فتوتیپ ها- همکنشی بین گونه- میدان اکولوژیک (آشیان اکولوژیک یا کنج اکولوژیک)- آمار حیاتی (آمار زیستی)- منحنی های بقا- رشد نمایی جمعیت- منحنی رشد منطقی- میزان واقعی رشد جمعیت- طول گنجایش غریزی (ذاتی یا سرشتی) رشد جمعیت(پرامتر مالتوسی)- مدیریت حیات وحش- دستور العمل مدیریت حیات وحش- حفاظت حیات وحش- ارزشهای حیات وحش- انواع طرفداران حیات وحش- تکامل فرد در نوع برخورد با حیوانات وحشی- آموزش حفاظت محیط زیست- زاد آوری حیوانات- تعاریف- رابطه حیات وحش با خاک و استفاده از اراضی- غذا و تغذیه حیات وحش- حرکات حیات وحش- ضمیمه- روشهای صید مجدد ومکرر- روش بیلی- روش سیبر- روش شوماخر ، اش مایر- روش اشنابل- روش سیبر ، جالی- روشهای صید به ازای واحد تلاش-روش زیپین- روش تغییر نسبت ها- تخمین جمعیت به روش غیر مستقیم- شمارش در ترانسکت خطی- برآورد تراکم به کمک روشهای فاصله ای- تنوع زیستی- تنوع کونه ای- مفاهیم اساسی بوم شناسی و دانشهای مربوط به آن- وسایل لازم برای کار در صحرا- بایگانی اطلاعات-کالی فرآیند تصمیم گیری درباره گزینش روشهای برآورد جمعیت حیات وحش (برگرفته از گرام)-طول نسل

 - بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری

کتاب:پرندگان منصوری برای تصاویر + مقدمه ای بر پرنده شناسی منصوری + پستانداران ضیایی+پرندگان خاورمیانه دیانی

جزوه:گرگان پرنده و بیولوژی دکتر حمید رضا رضایی-تهران پرنده کابلی بیولوژی علیزاده-اصفهان پرنده همامی؟یا ملکیان بیولوژی ملکیان

طراح اصلی ؟

مباحث

فون پستانداردن ایران- تعاریف حیات وحش- مشخصات پستانداران- زیستگاه- زیست جغرافیا- کنوانسیون جهانی تجارت گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض (سایتیس)- طبقات فهرست سرخ آی . سی.  یو . ان- گونه های اندمیک ، نیمه اندمیک ، بومی ، غیربومی و پیوندی- فون پستانداران دنیا- خانواده خوک- خانواده گوزن ها- خانواده گاوسانان- راسته فرد سمان- گوشتخواران- خانواده خرس ها- خانواده راسوها- خانواده خدنگ- خانواده کفتار- خانواده گربه سانان- راسته فک ها و شیر دریایی- راسته گاوهای دریایی- راسته نهنگ ها ( آب بازان)- خانواده والها- خانواده دلفین ها- خانواده پور پویزها- راسته حشره خواران- خانواده خارپشت ها- خارپشت اروپایی خارپشت ایرانی-خانواده حفار ها- حفاراروپایی ( موش کور اروپایی)- حفار ایرانی- راسته خفاشها- راسته جوندگان- خانواده سنجابک ها- خانواده سنجابک ها- سنجابک دم موشی ایرانی- خانواده تشی- خصوصیات کلی پرندگان- پر پرندگان- پرهای اصلی- پرهای غیر اصلی یا کرک پرها- پای پرندگان- انواع پا در پرندگان فاقد پای پرده دار- حواس در پرندگان- اسکلت پرندگان- دستگاه گوارش- دستگاه تناسلی- دستگاه گردش خون- دستگاه تولید صدا- عادات و رفتار پرندگان تولید مثل- انکو باسیون تخمها ( جوجه کشی)- رشد و پرورش جوجه ها- مهاجرت- انواع پرواز در پرندگان- تغذیه در پرندگان- شکار توسط پرندگان شکاری- ریمه (پلت)- راسته غواص سانان- راسته کشیم سانان- راسته پلیکان سانان- راسته لک لک سانان- راسته غاز سانان- راسته کبوتر دریایی سانان- راسته ماکیان سانان- راسته درنا سانان

 کتاب + جزوه = قبولی ارشد

/ 9 نظر / 339 بازدید
تلکابین

tank you :-)

قربانپور

سلام و درود متشکر از اطلاعات کاملی که دادید.[دست] [عینک][خداحافظ]

لیلا

ممنون از اطلاع رسونیتون ولی باید بگم که امسال طراح اصلی درس ارزیابی دکتر کریم ثابت رفتار هستن و طراح اصلی حیات وحش هم دکتر حسین وارسته هستن البته دکتر نادری هم از طراحان حیات وحشند.

امیر

با سلام ممنون از اطلاع رسانیتون در مورد جزوات شناخت باید بگم که جزوه اصفهان مهم است و هم چنین جزوه شناخت گرگان

زینب

سلا ممنون ازسایت عالیتون میشه بگید دکترثابت رفتارتاالان طراح سوال ارزیابی بودن یانه ؟ چه سالی؟دکتروارسته ودکترنادری چطور اونا چه سالی؟ به نظرشما ارشد امسال چطورخواهد بود سخت یا اسون؟

خدر

این چیه گذاشتین

رسول

منابع ارشد بهداشت مواد غذایی رو میخام کاش هم رشته بودیم و میشد کمکم کنید البته رشته هامون تقریبا همسان هست

من

[ماچ][قلب]

حسین

سلام ممنون از اطلاعات و وبلاگ خوبتون .خواستم بدونم چطور باید این جزوات رو تهیه کرد.؟