ارسال شده توسط  جناب آقای اسکندر گردمردی در تاریخ 28/1/90
به گفته ی خانم آرزو صانعی دانشجوی دکتری مدیریت حیات وحش , کپت نسبتا پیر است و بدلیل شکستگی دندان نیشش بایستی بررسی دقیقی صورت گیرد که در صورت ترمیم دندان می شود با کولار گذاری و مانیتور نمودن مسیرها و تغییر جهتهای حیوان آن را تله متری کرد.که اگر اینکار با موفقیت صورت گیرد در نوع خود یعنی ترمیم دندان و رها سازی برای مطالعه بی نظیر خواهد بود.
آرزوی موفقیت برای به ثمر رسیدن این پروژه و تشکر فراوان از حسن توجه جناب آقای گردمردی