دکتر بهرام کیابی

هدف از معرفی بزرگان محیط زیست ارج نهادن به دانش و شخصیت کسانی است که تنها با پشتوانه ی علاقه به طبیعت کشور با تمامی کاستی ها مبارزه کردند و چه زمانی که در مقام استاد بودند و چه موقعی که در مقام یک مسئول دولتی حاضر شدند ،صادقانه و خالصانه گام برداشتند.

دکتر بهرام حسن زاده کیابی یکی از این بزرگواران در اینجا(http://www.podoces.blogfa.com/post-1.aspx) اطلاعاتی ازسوابق ایشان را میخوانید.