مبحثی از کلاس استاد...

سه شنبه که سر کلاس ارزیابی استاد پهلوانی نشسته بودیم صحبتی شد از جایی نه خیلی دور از استرالیا در سرزمین جنگل های بارانی و از فصلی که میلیون ها میلیون خرچنگ قرمز در مسیری 5 کیلومتری شروع به مهاجرت می کنند.بحث اصلی وجود قوانین محکمی که برای به سلامت عبور کردن خرچنگ ها از مسیر مهاجرتشان از زدن تابلوهای متوقف کننده خودروهای عبوری تا ایجاد پل های مخصوص عبور از جاده های انسان ساز (فقط و فقط برای خرچنگ ها) بود...

دیدم بد نیست بچه های کلاس و بقیه این تصاویر رو که قبلا هم یکی از دوستان برای من ایمیل کرده بود ببینن و یه مقایسه ای داشته باشن با واقعیتی که تو کشور ما جایی که حتی مهمترین گونه هامون رو بخاطر جاده های انسان ساخت بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی به راحتی ازدست میدیم.

دیروز یوز...

 

لاشه یوزپلنگ جوان در اثر برخورد با خودروهای عبوری کشته شده (جاده راور به کرمان)

امروز پلنگ ...

لاشه پلنگ در اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری عبوری (تفرجگاه گلستان در  داخل پارک ملی)

و فردا...

.

.

.

 

؟؟؟

احداث جاده های متعدد در زیستگاههای طبیعی خسارات زیادی بر جمعیت های وحوش وارد کرده  این جاده ها نه تنها در بسیاری از موارد منجر به تکه تکه شدن زیستگاه ها شده اند بلکه همه روزه شمار قابل توجهی از گونه های مختلف جانوری در اثر بوخورد با خودروهای عبوری در این جاده ها کشته می شوند .

حال مقایسه کنید کشورهایی را که قوانینشان حتی به خواهش های کوچکترین جاندارانش پاسخگوست با کشوری را که نه تنها جاده سازی بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی را عملی میکند بلکه بدلیل عدم مدیریت جاده ها و راههای عبوری از مناطق همه ساله بخشی از تنوع زیستی خود را به همین راحتی از دست می دهد ...

همین جا وظیفه خود میدانم از استاد پهلوانی که بهترین ساعات تحصیلم سر کلاس ایشان است وهمواره خود را محتاج راهنمایی هایشان میدانم تشکر و قدردانی کنم.