فاجعه در مکزیک

آلودگی و فاجعه در مکزیک

تصاویر گویا تر از کلام می باشند.

عکسهای گرفته شده میزان آلودگی و مرگ ومیر حیوانات موجود در خلیج مکزیک را نشان می دهد. فاجعه به حدی است که تا کنون حدود 800 پرنده، تعدادی ازلاک پشتهای دریایی، دلفینها و دیگر حیوانات ساحلی مکزیک در حال نابودی هستند.