سمینار

 اکوتوریسم

       همراه با نمایشگاه بزرگ محیط زیست و پدیده های جغرافیایی

موضوعات مورد بررسی:

 • اکوتوریسم و توسعه پایدار
 • اکوتوریسم و مناطق حفاظت شده
 • نقش دانشگاه در توسعه اکوتوریسم
 • توانمندی های ایران برای اکوتوریسم
 • مشکلات موجود در ایران برای توسعه اکوتوریسم
 • امنیت و توریسم
 • اثرات اکوتوریسم بر اقتصاد و هنجارها و باورهای جوامع محلی
 • اکوتوریسم و اشتغال زایی
 • و .......

نمایشگاه محیط زیست و پدیده های جغرافیایی

نمایش نمونه های:

 • تاکسیدرمی بومی و غیر بومی با زیستگاه های مخصوص
 • نمایش نقشه های ناهمواری های ایران و خراسان
 • نمایش ماکتهای شهری
 • نمایش پدیده های جغرافیایی طبیعی
 • نمایش مار های زنده

      همراه با غرفه های جالب توجه زیست محیطی

با حضور اساتید برجسته و دبیران انجمن های علمی محیط زیست کشور

زمان سمینار:٢٩ فروردین ١٣٨٩              مکان:دانشگاه تربیت معلم سبزوار

زمان برپایی نمایشگاه : ٢۵ فروردین الی ٢ اردیبهشت ١٣٨٩

مکان نمایشگاه:خراسان رضوی - پارک شهربازی سبزوار

دبیرخانه:خراسان رضوی - سبزوار - پردیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار - انجمن علمی محیط زیست

تلفن و دورنگار ۴۴١٠۵٠۵ (٠۵٧١)            www.sttu.ac.ir