کرکس مصری در بخش تیمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان.گرگان 
Egyptian vulture (Neophron percnopterus) in the treatment of Golestan Province Environmental Protection Department