نخستین جشنواره فرهنگی دانشجویی حامیان محیط زیست (باران)

محورهای جشنواره

  • فکر کنید، بخورید، صرفه جویی کنید
  • بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید
  • آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان
  • نقش من در حمایت از محیط زیست

http://studentcity.ir/mohitezist/