این بازدید در خرداد ماه  1392به همراه دوستان خوبم خانم نزل آبادی و خانم عظیمی نیا برای نمونه برداری انجام شد.

بعلاوه جای دارد از زحمات بی دریغ جناب آقای مهندس خانی تشکر کنم و انتصاب شایسته ایشان به عنوان کارشناس محیط طبیعی اداره کل خراسان را تبریک عرض کنماداره کل باید منتظر تحولات عظیمی باشد.بعلاوه انتصاب آقای زمانی بعنوان کارشناس محیط انسانی نیز جای  تبریک دارد.

نمایی از منطقه

جغد کوچک(اطراف قلعه شیراحمد)

 آشیانه و جوجه های سنگ چشم خاکستری بزرگ

سلیم طوقی کوچک

با تشکر از دوستان همراه