سوال 1) پیداش کنید؟

سوال 2) نام علمی+فارسی آن ؟(در ایران هم آن را داریم)