رتبه 17 کارشناسی ارشد محیط زیست:محمد داورپناه (ازدانشگاه تربیت معلم سبزوار)

زبان:

آلودگی:

اکولوژی:

شناخت محیط زیست:

ارزیابی:

بیولوژی:

رتبه 22 کارشناسی ارشد محیط زیست:دانیال سردارآبادی (از دانشگاه تربیت معلم سبزوار)

زبان:...

آلودگی:76

اکولوژی:49

شناخت محیط زیست:75

ارزیابی:38

بیولوژی:64

رتبه 20 کارشناسی ارشد محیط زیست:حیدر روحی(از دانشگاه کردستان)

زبان:12

آلودگی: 60

اکولوژی: 49

شناخت محیط زیست:82

ارزیابی: 39

بیولوژی: 70

رتبه 24 کارشناسی ارشد محیط زیست: جواد جعفرنژاد (از دانشگاه کردستان)

زبان:....

آلودگی:22/52

اکولوژی:88/28

شناخت محیط زیست:87/87

ارزیابی:22/52

بیولوژی:22/52

رتبه 25 کارشناسی ارشد محیط زیست: فرزاد هوشیار (از دانشگاه کردستان)

زبان:3/3

آلودگی:44/74

اکولوژی:33/23

شناخت محیط زیست:66/86

ارزیابی:99/49

بیولوژی:33/63

رتبه 28 کارشناسی ارشد محیط زیست:سکینه رجایی (از دانشگاه تربیت معلم سبزوار)

زبان:56/5

آلودگی:78/67

اکولوژی:20

شناخت محیط زیست:89/88

ارزیابی:44/34

بیولوژی:67/66

 رتبه 35 کارشناسی ارشد محیط زیست:زهرا بنجخی(از دانشگاه تربیت معلم سبزوار)

زبان:56/5

آلودگی:44/64

اکولوژی:33/43

شناخت محیط زیست:44/74

ارزیابی:30

بیولوژی:80