انجمن علمی محیط زیست سبزوار درچهارمین جشنواره ملی حرکت که با حضور60 دانشگاه دیگر در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد بعنوان انجمن شایسته تقدیر مورد سپاس و قدردانی قرار گرفت.

گفتنی ایست در این بین انجمن علمی علوم تربیتی در بخش فعالیت های ترویجی و نشریه خشت انجمن علمی عمران وغرفه دانشگاه بعنوان برترین ها انتخاب شدندو عنوان کارشناس فرهنگی برتر به سرکارخانم طیبه مهرآبادی از دانشگاه تربیت معلم سبزوار تعلق گرفت.

دبیرانجمن علوم تربیتی:امید برومندی

دبیرانجمن علمی محیط زیست:سکینه رجایی

مسئول نشریه خشت:مرتضی بهادر

با تشکر صمیمانه از زحمات جناب آقای فتحی(دبیرفعلی  امور کانونها)آقای بابایی(دبیر اسبق امور کانونها)سرکارخانم مهرآبادی (کارشناس فرهنگی)جناب آقای رضوی(مدیرامور فرهنگی)وسایر مسئولین...

رجایی:در انتها خواستم از زحمات همه دوستان که پابه پای من در انجمن فعالیت کردند و زحمت کشیدند بویژه خانم معظم نزل آبادی و سایر دوستان تشکروقدردانی صمیمانه کنم و خدمت تمامی دوستان این مقام رو تبریک بگم...