فردا تولد امام رضا (ع) و روز محیط بان است.  رئیس جمهور این روز را برای حمایت از محیط بانان نامگذاری کرد. حداقل وظیفه ما در این روزاین است که چند خطی درباره محیط بانان بنویسیم و این روز را به آنها تبریک بگوییم.

در آستانه این روز خبر تائید حکم اعدام اسد تقی زاده محیط بان دنا را که توسط دیوان عالی کشور تائید شده و تا دو هفته دیگر در شیراز اجرا خواهد شد را شنیدم (واقعا جا خوردم آخه قبلش داشتم خبرهای تلاش مسئولین را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول دنبال میکردم که وقتی به گوشیم نگاه کردم این پیام رو دیدم) ...این حکایت مظلومیت را به چه کسی بگوییم ...روزت مبارک محیط بان