پست تکمیل کننده درصدهای ارشد:

درصدهای رتبه 1 کنکور ارشد امسال: خانم ...(دانشگاه فردوسی مشهد)

بیولوژی: 45درصد

اکولوژی حیات وحش: 60درصد

زبان :32 درصد

آلودگی: 72 درصد

شناخت:92 درصد

ارزیابی:60 درصد

درصدهای رتبه 2 کنکور ارشد امسال:آقای ایمان فاتحی از دانشگاه فردوسی مشهد

بیولوژی: .../50 درصد(کامل می شود)

اکولوژی: .../50درصد(کامل می شود)

ارزیابی: .../50درصد(کامل می شود)

زبان: 24 درصد

آلودگی:82 درصد

شناخت:92 درصد

ممنون از همکاری دوستان عزیز در بدست آوردن اطلاعات