زمان:١/٣/٩٠ الی ٣/٣/٩٠  صبح ها از ساعت ٩الی١٢بعد از ظهر ١۵الی ١٨

مکان:سبزوار-میدان نجارآباد-خانه فرهنگ دانشجو

مجری:انجمن علمی محیط زیست دانشگاه تربیت معلم سبزوار