سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت ، نه اندیشه ها را . . .