آره ،اینجا ... ایران است

دندان تیز کردن بر سر لاشه خوک....