حیوانات همیشه اولین قربانیان زباله های ما هستند !!!!!!!!!!!!

آیا راهی بجز بازیافت وجود دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟