مداد جوانه نوعی مداد دست‌ساز پایدار و طبیعت‌دوست است که بجای پاک‌کن انتهای آن، کپسول حاوی بذر و کود قرار گرفته است که در مجاورت آب جوانه میزند. پس از کوتاه شدن مداد در اثر نوشتن آن را در گلدان یا باغچه‌ای می‌کارند. بذرها در جوار نور، آب، کود و عشق جوانه می‌زنند و تبدیل به نهال، بوته یا گل می‌شوند.


محتویات کپسول کاملاً قابل تجزیه و حاوی بذر و خاک‌برگ است. مداد نیز از مواد کاملا طبیعی و غیر سمی ایجاد شده و مغز مداد ترکیبی از گرافیت و رس و عاری از سرب می‌باشد. بنابرین افزودن آن به خاک هیچ مشکل زیست‌محیطی ندارد. در کشور‌های تولیدکننده مثل دانمارک،‌ آمریکا و استرالیا سعی می‌‌شود چوب مورد استفاده برای ساخت مداد از جنگل‌های گواهی‌شده سرو گرفته شود تا وقتی یک درخت بریده می‌شود، درخت دیگری در همان جنگل کاشته شود. مدادها در رنگ‌های مختلف عرضه می‌شوند در حالی که رنگ بکار رفته در ساخت آنها نیز گیاهی و طبیعی است.